Regulamin

I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Fundacji Rozwiązać Autyzm jest prowadzony przez Fundację Rozwiązać Autyzm z siedzibą przy ul. Limanowskiego 11/79, 02-944 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000306014, NIP 521-26-94-783, nr Regon 012845024.

II Słowniczek

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rozwiazacautyzm.pl;

Strona sklepu – strona internetowa https://rozwiazacautyzm.pl;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów, posiadająca konto klienta i mająca pełnię praw do dokonywania zakupów;

Konto klienta – dane dotyczące Klienta niezbędne do realizacji zamówienia zapisane w bazie danych sklepu;

Przelew – płatność wykonana przez klienta z jego rachunku bankowego za pośrednictwem banku, poczty lub konta internetowego;

Przelew elektroniczny – płatność wykonana przez klienta za pomocą systemu płatności on-line.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy Fundacji Rozwiązać Autyzm działa pod adresem https://rozwiazacautyzm.pl. Sklep zachowuje prawo do prowadzenia sprzedaży niektórych produktów, a w szczególności produktów poddanych umowom licencyjnym, wyłącznie dla Klientów zamieszkujących lub mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacje o produktach i usługach zamieszczone są na Stronie sklepu https://rozwiazacautyzm.pl.

3. Zamówienia od klientów przyjmowane są wyłącznie przez Stronę sklepu. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany automatyczną wiadomością e-mail.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie każdy jest uprawniony do korzystania z usług e-sklepu, o ile posiada możliwość połączenia z publiczną siecią internet.

5. W celu prawidłowego korzystania z e-sklepu Klient powinien korzystać z urządzeń mających dostęp do sieci internet i przeglądarki internetowej w możliwie najnowszej wersji np.: Internet Explorer 8.0, Firefox 8.0, Opera 11, Chrome 15 lub w wersjach wyższych albo oprogramowania o podobnych parametrach.

6. Korzystanie ze wszystkich aplikacji E-sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków tego regulaminu oraz stanowi zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług ze Sklepem. Regulamin jest udostępniany Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Zamówienie będzie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności towaru Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i zdecyduje o sposobie realizacji lub jego anulowaniu.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni (trzydziestu dni), licząc od daty rejestracji zamówienia. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od realizacji umowy.

10. Do każdego opłaconego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

11. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur lub innych właściwych dokumentów sprzedaży drogą poczty elektronicznej. Klient zachowuje prawo do wycofania zgody, o czym powinien poinformować Sklep pocztą elektroniczną na adres sklep@rozwiazacautyzm.pl, wysyłając wiadomość z adresu użytego do utworzenia Konta klienta w Sklepie.

12. Kompletacja i wysyłka zamówionego towaru nastepuje wyłącznie po zarejestrowaniu płatnosci na koncie Fundacji Rozwiązać Autyzm lub potwierdzeniu transakcji przez system płatnosci on-line.

13. Przeniesienie własności Towaru na Klienta następuje w momencie odbioru.

14. W przypadku sprzedaży szkoleń, kursów i innych usług obowiązują szczególne warunki sprzedaży, związane z kosztami organizacyjnymi i terminami. Do każdej tego typu usługi publikowane są odpowiednie zasady anulowania zakupów oraz zwrotu wpłaconych kwot.

15. Wprzypadku gdy szkolenie lub usługa są oferowana w niższych cenach lub kiedy dostępne jest dofinansowanie lub zniżki dla szczególnych grup społecznych (np. rodzice i opiekunowie prawni dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi), zastosowanie mogą mieć dodatkowe kryteria i wymagania (np. przedstawienie odpowiednich dokumentów). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości składanych oświadczeń i danych w zamówieniu Fundacja Rozwiązać Autyzm będzie kontaktować się z zamawiającym celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku stwierdzenia poświadczenia nieprawdy Fundacja Rozwiązać Autyzm ma prawo do wypowiedzenia umowy sprzedaży lub anulowania zniżki lub rabatu lub dofinansowania.

16. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się metodą wybraną przez Klienta. Sklep ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przesyłek rejestrowanych (list polecony, paczka pocztowa, przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich). Przy wysyłce firmą kurierską, na życzenie klienta, udostępniany jest numer listu przewozowego.

17. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 30 dni sklep anuluje zamówienie.

IV Zmiany zamówień

1. Do momentu poinformowania Klienta o wysyłce towaru Klient ma prawo zmiany zamówienia lub jego anulowania.

2. Wszelkie zmiany są możliwe poprzez kontakt na adres email sklep@rozwiazacautyzm.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tylko po weryfikacji Klienta jako właściciela Konta, z którego zostało złożone zamówienie.

3. Dyspozycje dotyczące danych zawartych w Koncie klienta, zwrotu środków, adresu dostawy będą zrealizowane pod warunkiem wysłania ich z adresu e-mail podanego w Koncie klienta.

V Ceny

1. Ceny towarów i usług w Sklepie są wyrażone w złotych polskich.

2. Ceny są wiążące w momencie składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty, zmiany cen towarów i usług oraz do przeprowadzania kampanii promocyjnych związanych z czasowym obniżeniem cen na konkretne towaru lub usługi. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany warunków sprzedaży.

3. Ceny dostawy towarów podane są w sekcji Metody wysyłki w trakcie składania zamówienia. Klient ma prawo dowolnego wyboru metody wysyłki, akceptując przy tym jej koszt. Cena wysyłki zostaje dodana do ogólnej kwoty do zapłaty.

VI Czas realizacji

1. Przy każdym z towarów jest podany przewidywany czas realizacji, oznacza on czas potrzebny do przekazania towaru do wysyłki. W przypadku zamówienia różnych towarów, za czas realizacji przyjmuje się termin najdłuższy spośród wybranych towarów.

2. Czas dostawy zamówienia zależy od Metody wysyłki. Obecnie towary dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Czas dostawy w Polsce określają regulaminy i procedury przewoźników.

VII Formy płatności

1. Do wyboru Klienta pozostają następujące formy płatności:

1.1. Płatność przelewem na konto bankowe fundacji.

1.2. Przelew elektroniczny lub płatność karta kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl.

VIII Odpowiedzialność, odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od każdej umowy w ciągu 10 dni od odebrania przesyłki bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Zwrot taki jest możliwy tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie nosi śladów używania ani kopiowania oraz nie jest w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

2. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą i adnotacją „zwrot”.

3. Sklep zwróci pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zwracanego towaru. Nie będą przyjmowane przesyłki odesłane za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w przypadku:

4.1. wad fabrycznych;

4.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu do Klienta;

4.3. niezgodności dostawy z zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia jednego lub więcej z powyższych Klient powinien odesłać towar pocztową przesyłką ekonomiczną na adres Sklepu: ul. Limanowskiego 11/79, 02-944 Warszawa. Do towaru należy dołączyć fakturę wraz z opisem przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży Klient może składać w każdym czasie, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania towaru przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji towar zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy i odesłany do Klienta. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany (np. w przypadku wyczerpania stanów magazynowych) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru i wysyłki wraz z kosztami odesłania towaru.

7. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Klienta.

8. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, wyświetlonymi na stronach sklepu, które wynikają z różnic w ustawieniach monitora Klienta oraz konwersji kolorów podczas generowania obrazów produktów do publikacji na Stronie.

9. Klient ma prawo złożenia reklamacji w ciągu roku od daty zakupu, pod warunkiem, że powiadomi Sklep do 2 miesięcy po zauważeniu niezgodności towaru z umową.

10. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja, Klient może kierować swoje żądania zgodnie z treścią udzielonej gwarancji i odpowiednio do niej.

IX Przetwarzanie danych osobowych

1. Sklep przetwarza dane osobowe klientów w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji i ponosi za nie odpowiedzialność. Podawane dane są niezbędne do realizacji umowy. Dane przechowywane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

3. Sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swych danych osobowych.

5. Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Klient może dobrowolnie zapisać się na listę mailingową biuletynu informacyjnego Fundacji Rozwiązać Autyzm.

X Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na Stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2010 roku.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty publikacji na Stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Scroll to Top