Statut

Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Rozwiązać Autyzm”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Marię Dąbrowską-Jędral i Katarzynę Śledziewską zwanymi dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, 6 marca 2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity 1991r. Dz.U. nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 5. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej.

§ 5

 1. Fundacja działa pod nazwą „Rozwiązać Autyzm” – Fundacja na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin”
 2. Fundacja może używać nazwy w skrócie „Rozwiązać Autyzm”

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Ochrona godności i integralności dziecka z autyzmem oraz przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci z autyzmem,
 2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem,
 3. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
 4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem,
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
 6. Propagowania wiedzy o autyzmie,
 7. Propagowania wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z autyzmem,
 8. Edukacji społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z autyzmem,
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom dzieci z autyzmem i osobom z autyzmem umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i dzieci z autyzmem jak i osób z autyzmem,
 10. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie:Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem,Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
  • potrzeb emocjonalnych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem,
  • wiedzy o autyzmie, psychologicznej i społecznej,
  • umiejętności wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci z autyzmem,
  • kontroli emocji, technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia etc.,
 2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem,
 3. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin z dziećmi z autyzmem,
 4. Pomoc społeczną poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i edukację osób z autyzmem oraz pomoc rodzinom dzieci z autyzmem,
 5. Edukacja społeczeństwa na temat najnowszych terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
 6. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie autyzmu,
 7. Programy szkoleniowe dla rodzin dzieci z autyzmem, nauczycieli, terapeutów,
 8. Programy edukacyjne i informacyjne służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem jak i ich rodzinami, poprzez promowanie rozwoju wiedzy,
 9. Programy badawcze związane z badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i ich edukacji, badaniem kosztów i korzyści terapii dzieci z autyzmem i różnych form pomocy rodzinie, monitorowaniem ilości zachorowań na autyzm,
 10. Inicjowanie działań i pomoc w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem,
 11. Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z autyzmem, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,
 12. Działalność wydawniczą, tłumacząc książki na temat terapii i pomocy rodzinie, programy edukacyjne, filmy, wydając ksiązki, opracowania, materiały,
 13. Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet,
 14. Finansowanie badań naukowych,
 15. Współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

 1. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pożytku publicznego są:Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  1. darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
  2. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw;
  3. odsetki bankowe;
  4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
  5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
  6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej odpłatnej.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 11

 1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji;

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2-5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
  Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych lub niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
 4. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub rezygnacji.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji, większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Rady.
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  4. zaistnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Nowego członka Zarządu powołuje urzędująca Rada Fundacji, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
 2. realizuje cele statutowe Fundacji;
 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 4. ustala wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 5. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 6. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 7. składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, Fundatora bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadkach gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach Zarządu na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany Prezesowi Zarządu Fundacji lub osobiście.
 4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej ilości Członków Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniotwórczym.
 2. Rada składa się z przynajmniej trzech członków. Pierwsza Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatorów.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatorów do pełnienia tej funkcji.
 4. W skład Rady może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji:Członkowie Rady powoływani są na 2 lata przez Fundatorów w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i ust. 5.Członkowie Rady powoływani są na 2 lata przez Fundatorów w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i ust. 5.
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Członkowie Rady powoływani są na 2 lata przez Fundatorów w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i ust. 5.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:Przewodniczący Rady, bądź wskazana przez niego osoba pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.Przewodniczący Rady, bądź wskazana przez niego osoba pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.
  1. śmierci,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  3. uchwały Fundatorów,
  4. złożenia przez członka Rady rezygnacji z pełnienia funkcji. Rezygnację z funkcji członek Rady składa w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu,
  5. upływu terminu, o którym mowa w ust.3, przy czym dotychczasowi członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady,
 8. Przewodniczący Rady, bądź wskazana przez niego osoba pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

§ 18

 1. Do kompetencji Rady należy czynności związane z nadzorem, kontrolą i opiniowaniem działalności Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy ponadto:
  1. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  2. opiniowanie kierunków i metod działania Fundacji;
  3. określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji;
  4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  6. Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji;
  7. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.

§ 19

 1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Wszyscy członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniach Rady na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany Przewodniczącemu Rady lub osobiście.
 4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Rodzaje działalności Fundacji

§ 20

Fundacja prowadzi:

 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 2. odpłatną działalność pożytku publicznego,
 3. działalność  gospodarczą.

§ 21

 1. Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz rodzin dzieci z autyzmem, dzieci z autyzmem oraz osób z autyzmem.
 3. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

94.99.Z Inicjowanie działań i pomoc w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem

63.99.Z Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie: potrzeb emocjonalnych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem, wiedzy o autyzmie, psychologicznej i społecznej, umiejętności wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci z autyzmem, kontroli emocji, technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia etc. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie autyzmu.  Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet. Współpraca w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami fundacji

88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

63.12 Działalność portali internetowych

47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 1. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana

47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.6 Działalność wspomagająca edukację

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może być wyłącznie:

18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

32.4 Produkcja gier i zabawek

46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

63.12 Działalność portali internetowych

63.91 Działalność agencji informacyjnych

72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej

85.2 Szkoły podstawowe

85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6 Działalność wspomagająca edukację

88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Wartość środków majątkowych przeznaczonych przez Fundatorów na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji. Dochody (nadwyżka przychodów nad kosztami) z działalności gospodarczej są przekazywane na działalność pożytku publicznego.

Zmiana Statutu

§ 22

 1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatorów.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, zostanie przekazany na rzecz pomocy społecznej rodzinom dzieci z autyzmem, których listę ustali Zarząd.

§ 24

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Scroll to Top